Política de privacitat i cookies

TITULARITAT DE LA WEB

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini smhausa.cat és de la propietat de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb domicili a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades. Tota la informació que es recull a Smhausa.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1 – TRACTAMENT DE LES DADES

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a Smhausa.cat. Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de Smhausa.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats. Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat. Finalment, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. garantirà que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb seu al Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona. info@tarracohabitatge.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@tarracohabitatge.cat
Finalitat: Atendre la seva petició i donar resposta, així com la gestió de les persones de contacte.
Legitimació: Les dades són tractades d’acord amb l’interès legítim d’aquesta entitat vers les persones de contactes
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable no comunicarà les dades a tercers.
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona o al delegat de Protecció de Dades dpd@tarracohabitatge.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

2 – DEURES I OBLIGACIONS

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari que faci servir els serveis oferts per Smhausa.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3 – CESSIONS

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a Smhausa.cat, no seran facilitades o comunicades a tercers excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4 – CONSENTIMENT

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà: l’acceptació i autorització expressa a SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. per a la seva recollida, i per a la seva incorporació als fitxers adients i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat; i finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables. Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5 – DRETS DELS AFECTATS

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l’Oficina del Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@smhausa.cat L’exercici d’aquests drets ha de regir-se per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6 – TRANSACCIONS SEGURES

Les comunicacions de dades de caràcter personal a SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. mitjançant el portal Smhausa.cat es produiran sempre dintre d’un entorn segur. Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i el SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del candau en el seu navegador (com per exemple, quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

7 – POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web. El portal Smhausa.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal, i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal. Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

8 – LEGISLACIÓ APLICABLE

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de Smhausa.cat, estan regulades per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.